"Boot lickin', piss drinkin', fingerfriggin', tit tweakin', love bitin', arse lickin', shit stabbin', mother fuckin', spunk lovin', ball bustin', cock suckin', fist fuckin', lipsmackin', thirst quenchin', cool livin', ever givin' useless man." —Minty, "Useless Man"